Ks. dr hab. Jarosław Maciej Popławski,
profesor KUL - kierownik Katedry Historii Duchowości

Urodzony 22.02 1963 r. w Poznaniu. Matura w 1982 r. w Lubaczowie. Po rocznej przerwie studia filozoficzno-teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uwieńczone magisterium na podstawie pracy pt. Filozoficzne uwarunkowania ateizmu współczesnego w ujęciu Marcela Neuscha. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1992 rozpoczął studia specjalistyczne w KUL w zakresie teologii duchowości, zwieńczone licencjatem w 1994 r. Od października 1995 r. zatrudniony jako asystent przy Katedrze Historii Duchowości KUL. Doktorat w 1996 r. na podstawie pracy pt. Kaspra Drużbickiego (+1662) teologia krzyża. Od 1998 awans na stanowisko adiunkta. Kolokwium habilitacyjne miało miejsce 9 grudnia 2003 r. Od 1 maja 2005 r. awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od maja 2005 r. pełni funkcję kierownika Katedry Historii Duchowości KUL Jana Pawła II.

Z ważniejszych funkcji wymienić należy: praca w Towarzystwie Przyjaciół KUL (najpierw w charakterze prezesa Oddziału Lubelskiego, a od 2002 w Zarządzie Głównym); od 1998 zastępca dyrektora do spraw Formacji stałej kapłanów Archidiecezji Lubelskiej; członek Towarzystwa Naukowego KUL oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; współorganizator sympozjów i sesji naukowych. Wypromował 33 magistrów; Autor ok. 50 artykułów naukowych i tyleż samo popularnonaukowych.


WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

1. Publikacje książkowe:

 • Kaspra Drużbickiego SJ (+ 1662) teologia krzyża, Lublin 1997.
 • [współautor J. Misiurek], Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, Lublin 2000.
 • Confessio Trinitatis jako podstawa życia duchowego w pismach polskich zmartwychwstańców, Lublin 2003.

2. książki redagowane i współredagowane:

 • [współredaktorzy A. J. Nowak, J. Misiurek], Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, Lublin 1997.
 • [współredaktor J. Misiurek], Homo orans, t. 1 - Lublin 2000, t. 2 -Lublin 2001, t. 3 -Lublin 2002, t. 4 - [współredaktor J. Misiurek, K. Burski] - Lublin 2003, t. 5 - Lublin 2004.
 • In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, Lublin 2001.

3. Artykuły naukowe:

 • Koncepcja Ernsta Blocha (1885-1977) filozofii nadziei, RTK 36(1989), z. 6, s. 177-185.
 • Potrzeba i rodzaje modlitwy według K. Rahnera, RT 40(1993), z. 5, s. 53-60.
 • Na "bezdrożach" myśli F. Nietzschego i J. P. Sartre´a, w: Duchowość bezdroży (HM, 16), red. J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1995, s. 185-198.
 • "Teologiczne podstawy działalności pomocników Maryi Matki Kościoła", w: Kościół - na upadek i powstanie wielu (HM, 17), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1996, s. 227-234.
 • Błogosławieństwa ewangeliczne w ujęciu Kaspra Drużbickiego SJ (+ 1662), w: Ku szczęściu - bez oszustwa (HM, 18), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka HM, Lublin 1997, s. 225-228.
 • Kaspra Drużbickiego obraz Chrystusa, w: "Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (HM, 19), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1998, s. 149-157.
 • Znaczenie modlitwy w życiu zakonnym, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarz, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 343-353.
 • Chrystocentryzm Reguły benedyktyńskiej, RT 46(1999) z. 5, s. 137-143.
 • Magnificat - modlitwa Maryi, w: Homo orans, t. 1, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2000, s. 161-171.
 • Ojcostwo Boga w świetle nauczania ks. Piotra Semenenki (+ 1886), w: "Abba, Ojcze!" (HM, 21), red. A. J. Nowak, Lublin 2000, s. 323-332.
 • Reguła św. Augustyna i jej główne przesłanie, RT 47(2000) z. 5, s. 19-25.
 • Zbawczy wymiar tajemnicy Wcielenia w świetle nauczania ks. Piotra Semenenki, w: "Gdy nastała pełnia czasu" (HM, 22), red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 239-251.
 • Tajemnica odkupienia w świetle nauczania ks. Piotra Semenenki, RT 48(2001) z. 5, s. 125-137.
 • Kaspra Drużbickiego medytacja Chrystusowego krzyża, w: Homo orans, t. 2, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2001, s. 111-120.
 • Krzyż znakiem nadziei nowego człowieka, w: Homo novus, red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 143-156.
 • Życie i działalność ks. prof. Jerzego Misiurka, w: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. J. M. Popławski, Lublin 2001, s. 15-30.
 • Bibliografia publikacji ks. prof. dra hab. Jerzego Misiurka, tamże, s. 31-50.
 • Duch Święty sprawcą modlitwy prezbitera, DP 27(2002), s. 138-145.
 • Trójca Święta fundamentem chrześcijańskiej duchowości według Piotra Semenenki, RT 49(2002) z. 5, s. 65-87.
 • Maryja w tajemnicy zbawienia w świetle kazań ks. Hieronima Kajsiewicza (+ 1873), w: Signum magnum - duchowość maryjna (HM, 23), red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 389-398.
 • Kontemplacja w życiu zakonnym według nauczania papieża Pawła VI, w: Homo orans, t. 3, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2002, s. 175-183.
 • Wspólne kapłaństwo w świetle instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan - pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, "Dobry Pasterz" (2003) z. 28, red. bp P. Socha, Zielona Góra 2003, s. 91-104.
 • Duchowość komunii w świetle nauczania głównych przedstawicieli Zmartwychwstańskiej Szkoły Duchowości, Zeszyty Historyczno-Teologiczne 9/2003, red. B. Hyłła CR, Kraków 2003, s. 47-62.
 • Wartości duchowe modlitwy różańcowej według św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta, w: Homo orans, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, t. 4, Lublin 2003, s. 125-134.
 • Misja ewangelizacyjna i prorocka wspólnoty zakonnej, RT 50(2003) z. 5, s.155-166.
 • Miejsce modlitwy uwielbienia w Ćwiczeniach św. Gertrudy z Helfty, w: Homo orans, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, t. 5, Lublin 2004, s. 321-334.

góra strony...

drukuj wykaz publikacji [PDF]